3.3 Geschlossene Spiele

Zurück zu Eröffnungen


 • Londoner System
 • Budapester Gambit 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 e7–e5 3. d4xe5 Sf6–g4
 • Damengambit
  • Abgelehntes Damengambit 1. d2–d4 d7–d5 2. c2–c4 e7–e6
  • Angenommenes Damengambit 1. d2–d4 d7–d5 2. c2–c4 d5xc4
  • Albins Gegengambit – Variante des Damengambits; 1. d2–d4 d7–d5
   2. c2–c4 e7–e5
 • Nimzowitsch-Indisch 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 e7–e6 3. Sb1–c3 Lf8–b4
 • Damenindisch 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 e7–e6 3. Sg1–f3 b7–b6
 • Königsindisch 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 g7–g6 nebst … d7–d6
 • Grünfeld-Indisch 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 g7–g6 nebst … d7–d5
 • Benoni-Verteidigung 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 c7–c5 3. d4–d5 e7–e6
 • Holländisch 1. d2–d4 f7–f5
 • Englisch 1. c2–c4 (1. … e7–e5 oder Sg8–f6 oder c7–c5)
 • Réti-Eröffnung 1. Sg1–f3 d7–d5 2. c2–c4

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.